- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Σας ενημερώνουμε για την παρακάτω προκήρυξη της ΕΣΔΥ

Η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει νέα προγράμματα για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Το ακαδημαϊκό έτος 2017 -2018, θα γίνουν δεκτοί να φοιτήσουν στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ), εως διακόσιοι (200), πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία.

Η πλήρης προκήρυξη  Προκήρυξη 2017-2018 [1]

Γραμματεία ΠΕΤΕΤ