- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Θέση της ΠΕΤΕΤ σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση ΕΚ 1169/2011 για την υποχρέωση αναγραφής στο κύριο οπτικό πεδίο της συσκευασίας, διατροφικής δήλωσης μέσω εικόνων ή/και συμβόλων(NutriScore)

Κατόπιν εισήγησης της επιστημονικής επιτροπής ,η διοίκηση της ένωσης καταθέτει την
ακόλουθη πρόταση στην διαβούλευση σχετικώς με την προτεινόμενη αναθεώρηση του
Ευρωπαϊκού Κανονισμού Επισήμανσης 1169/2011 .