- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Καταστατικό Π.Ε.Τ.Ε.Τ.

Νέο Καταστατικό Π.Ε.Τ.Ε.Τ. μετά από ομόφωνη απόφαση της Γ.Σ. των μελών στην Αθήνα ,στις 19/1/2019

Το πλήρες καταστατικό της «Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων & Επιστημόνων Τροφίμων»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

 1. Ιδρύεται Επιστημονικό – Επαγγελματικό Σωματείο – συλλογικό όργανο των Ελλήνων Τεχνολόγων και Επιστημόνων Τροφίμων και Διατροφής με επωνυμία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” και συντετμημένο τίτλο Π.Ε.Τ.Ε.Τ.
 2. Έδρα του συλλόγου ορίζεται η Αττική. Το Κ.Δ.Σ. έχει τη δυνατότητα να ιδρύει τοπικά περιφερειακά τμήματα. Οι λεπτομέρειες ιδρύσεως και λειτουργίας τους θα καθορίζονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας τους.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 2

 1. Οι σκοποί της Ένωσης είναι:

α) Η προάσπιση και εξύψωση της επιστημονικής – τεχνολογικής στάθμης των μελών της.

β) Η συμβολή στην προαγωγή της Τεχνολογίας και της Επιστήμης γενικά σε συνεργασία με άλλους φορείς για τη γενικότερη ανάπτυξη της χώρας.

γ) Η μελέτη ιδιαίτερα του θέματος της ορθής διάρθρωσης και του αναγκαίου επιπέδου της Τεχνικής – Τεχνολογικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα με στόχο την εξυπηρέτηση των πραγματικών αναγκών της οικονομίας.

δ) Η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών και των άλλων εργαζομένων.

ε) Η μελέτη, η προώθηση κα η κατοχύρωση των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών, η προσαρμογή τους στη διαρκώς εξελισσόμενη Επιστήμη & Τεχνολογία των Τροφίμων & ποτών και της διατροφής.

στ) Η ανάπτυξη και η δημιουργία των προϋποθέσεων που οδηγούν στην υγιεινή διατροφή του Ελληνικού λαού μετά από σωστό και υπεύθυνο έλεγχο της ποιότητας και της επεξεργασίας των παραγόμενων τροφίμων από αρμόδιο και αποκλειστικό φορέα.

 1. Οι σκοποί της Ένωσης είναι αναπόσπαστα δεμένοι με τους ευρύτερους κοινούς στόχους του Ελληνικού λαού όπως είναι:

α) Η προάσπιση της Εθνικής Ανεξαρτησίας και των Δημοκρατικών θεσμών.

β) Η εξύψωση του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου του Ελληνικού λαού.

γ) Η αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της Χώρας προς όφελος του Ελληνικού λαού.

Άρθρο 3

 1. Η Ένωσή μας επιδιώκει τους σκοπούς της με κάθε πρόσφορο νόμιμο μέσο και ενδεικτικά:

α) Με την ενεργοποίηση των μελών και την μαζικοποίησή τους.

β) Με τη μελέτη των προβλημάτων του κλάδου, όπως αυτά εντάσσονται στα γενικότερα προβλήματα των εργαζομένων για την προκοπή και την πρόοδο ολόκληρου του Λαού, όπως και με τη συμμετοχή στις ευρύτερες κινητοποιήσεις του Ελληνικού Λαού.

γ) Με τη συνεργασία με άλλα επιστημονικά και επαγγελματικά Σωματεία για την προώθηση κοινών στόχων.

δ) Με τη χρησιμοποίηση κάθε μέσου (μελέτες, διαλέξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκδόσεις κλπ), που θα αποβλέπει στην εξύψωση της στάθμης των μελών της και στη συστηματική και υπεύθυνη πληροφόρηση του Λαού και των Δημοσίων και Δημοτικών κ.λ.π. Αρχών, πάνω σε ειδικότερα θέματα του Κλάδου μας.

ε) Με τη συμμετοχή σε ανάλογες οργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού, που επιδιώκουν την προαγωγή της Τεχνολογίας Τροφίμων σαν επιστήμης, την ισχυροποίηση του κύρους των Τεχνολόγων Τροφίμων και την ευρύτερη δυνατή αξιοποίησή τους.

στ) Με τη συγκρότηση Επιτροπών με ουσιαστικό χαρακτήρα και με δικαίωμα εισήγησης στα όργανα της Ένωσης.

ζ ) Την συνεχή κατάρτιση, εκπαίδευση και δια βίου μάθηση των μελών της με όλους τους διαθέσιμους τρόπους (σεμινάρια, επιστημονικές ημερίδες, συνέδρια κλπ) καθώς και την αξιοποίηση σχετικών εθνικών-ευρωπαϊκών επιδοτούμενων προγραμμάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

Άρθρο 4 (Εγγραφή μελών)

 1. Τακτικά μέλη της Ένωσης εγγράφονται μόνιμοι κάτοικοι της Ελληνικής επικράτειας καθώς και πολίτες χωρών μελών Ε.Ε., Επιστήμονες Τροφίμων & Διατροφής, Τεχνολόγοι Τροφίμων και ποτών, Διατροφολόγοι Πτυχιούχοι ή κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) ως και οι πτυχιούχοι των ισοτίμων και ομοταγών προς αυτές Σχολών του εξωτερικού, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία.
 2. Για την εγγραφή στο Μητρώο της Ένωσης και την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους, απαιτείται η υποβολή αίτησης με δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες, όπου υποχρεωτικά αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας αυτού που ζητά να γίνει μέλος της Ένωσης και επισυνάπτεται μαζί αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση της αντίστοιχης σχολής, ότι αποφοίτησε απ’ αυτή.
 1. Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής κρίνει το Κ.Δ.Σ.

Εάν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών μπορεί να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ., η οποία αποφαίνεται τελικά για την αποδοχή ή μη της εγγραφής του αιτούντα σαν μέλους της Ένωσης. Τη δυνατότητα προσφυγής του στη Γ.Σ. οφείλει να τη γνωστοποιήσει εγγράφως το Κ.Δ.Σ.

Άρθρο 5

 1. Κάθε μέλος της Ένωσης δικαιούται να αποχωρήσει απ’ αυτή, ύστερα από έγγραφη δήλωσή του προς το Κ.Δ.Σ.
 2. Το μέλος που αποχωρεί υποχρεώνεται να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές μέχρι την αποχώρησή του, εξακολουθεί να ευθύνεται απέναντι στην Ένωση για κάθε υποχρέωση που το αφορούσε κατά το διάστημα που διετέλεσε μέλος της.
 3. Σε περίπτωση που το αποχωρούν μέλος αρνείται να καταβάλλει τις οφειλόμενες συνδρομές του η Ένωση μπορεί να ενάγει αυτό ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου κατά τη διαδικασία των εργατικών διαφορών.

Άρθρο 6 (Υποχρεώσεις μελών)

Τα μέλη της Π.Ε.ΤΕ.Τ. υποχρεούνται:

 1. Να καταβάλλουν τις προς αυτήν οφειλόμενες συνδρομές τους.
 2. Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 3. Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις των οργάνων της Ένωσης.

Άρθρο 7 (Δικαιώματα)

 1. Τα μέλη της Ένωσης που είναι ταμειακά τακτοποιημένα απέναντί της, έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις του Περιφερειακού Τμήματος στο οποίο ανήκουν, να ψηφίζουν σ’ αυτές, να ελέγχουν τη Διοίκηση του Τμήματος, καθώς και το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται σύμφωνα με τους ορισμούς του Νόμου και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 2. Ταμειακή τακτοποίηση μέλους νοείται η καταβολή όλων των οφειλόμενων συνδρομών του μέχρι και εκείνης του προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου από το οποίο συγκαλείται η συγκεκριμένη Γενική Συνέλευση.
 3. Βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις, για οποιαδήποτε χρήση τους από τα μέλη της Ένωσης, εκδίδονται με βάση τα τηρούμενα στοιχεία και με την προϋπόθεση της ταμειακής ενημερότητας του αιτούντος μέλους.

Άρθρο 8 (Πειθαρχικός έλεγχος μελών)

 1. Τα μέλη που παραβαίνουν το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και επιδεικνύουν διαγωγή αντίθετη προς το συμφέρον και το κύρος της Ένωσης καθώς και συμπεριφορά ανάρμοστη προς την ιδιότητα Τεχνικού Στελέχους, ελέγχονται πειθαρχικά Ειδικότερα, σαν πειθαρχικά παραπτώματα θεωρούνται:

α) Η παράβαση του Καταστατικού της Π.Ε.ΤΕ.Τ.

β) Η αποδεδειγμένη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση των επαγγελματικών καθηκόντων και υποχρεώσεων.

γ) Ο αθέμιτος συναγωνισμός και η αντισυναδελφική συμπεριφορά.

 1. Οι επιβαλλόμενες ποινές είναι:

α) Η έγγραφη επίπληξη.

β) Η μομφή.

γ) Η προσωρινή διαγραφή μέχρις ενός έτους.

δ) Η οριστική διαγραφή.

 1. Την πειθαρχική δικαιοδοσία ασκεί το Κ.Δ.Σ. – πρωτοβάθμια – ύστερα από έγγραφη αναφορά οποιουδήποτε μέλους της Ένωσης, μετά από απόφασή του, λαμβανομένη με πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, άλλως το θέμα παραπέμπεται στην πρώτη Γενική Συνέλευση. Για την οριστική διαγραφή επιλαμβάνεται μόνο η Γ.Σ.
 2. Το Κ.Δ.Σ. καλεί σε έγγραφη απολογία το υπό κατηγορία μέλος, ορίζοντας τις συνεδριάσεις του και γνωστοποιώντας τις στους ενδιαφερόμενους. Η απολογία υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε 15 ημέρες από την επίδοση της κλήσης. Απολογία μετά την εκπνοή της παραπάνω προθεσμίας δε λαμβάνεται υπόψη.
 1. Οι αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. παίρνονται πάντοτε με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του (τουλάχιστον 5 ψήφοι), διαφορετικά το θέμα παραπέμπεται στη Γ.Σ. Οι πειθαρχικές αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. ανακόπτονται μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής τους στον ενδιαφερόμενο, που του γνωστοποιείται ταυτόχρονα η δυνατότητα αυτή (της ανακοπής).
 2. Σε περίπτωση ανακοπής, ή μη επίτευξης της παραπάνω απόλυτης πλειοψηφίας, οι αποφάσεις του Κ.Δ.Σ. επανεξετάζονται στην αμέσως επόμενη Γ.Σ. , της οποίας οι αποφάσεις είναι οριστικές.

Το διωκόμενο μέλος έχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται και να λαμβάνει το λόγο κατά την εξέταση του θέματος στο Κ.Δ.Σ. και στη Γ.Σ. Οι αποφάσεις παίρνονται χωρίς την παρουσία του, δημοσιεύονται δε στο περιοδικό της Ένωσης. Εάν αποδόθηκε μομφή κατά μέλους του Κ.Δ.Σ. ή Δ.Ε. Περιφερειακού Τμήματος, το μέλος αυτό θεωρείται παραιτημένο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 9

 1. Τακτικοί πόροι είναι:

α) Η εφ’ άπαξ εγγραφή ανερχόμενη στο ποσό των €……

β) Η ετήσια συνδρομή των μελών καθορίζεται στο 1/10 του κατώτερου         μισθού της συλλογικής σύμβασης και μπορεί να αναπροσαρμόζεται ύστερα από σχετική απόφαση της Γ.Σ.

γ) Κάθε πρόσοδος της περιουσίας της Ένωσης.

 1. Έκτακτοι πόροι είναι:

α) Οι έκτακτες εισφορές μελών, που καθορίζονται με απόφαση των οργάνων της Ένωσης.

β) Το προϊόν από εκμετάλλευση επιστημονικών εκδόσεων μελών ή επιτροπών της Ένωσης μετά από σχετική απόφαση του Κ.Δ.Σ.

γ) Τα έσοδα από διαφημιστικές καταχωρήσεις στα περιοδικά και λοιπά έντυπα της Ένωσης.

δ) Τα πλεονάσματα από την οργάνωση γιορταστικών και λοιπών εκδηλώσεων.

ε) Κάθε ποσό, που προέρχεται από δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες, καθώς και από οποιαδήποτε άλλη νόμιμη αιτία.

 1. Απαλλαγή από την αντίστοιχη συνδρομή μέλους γίνεται:

α) Για τα στρατευμένα μέλη.

β) Για τους αναξιοπαθούντες συναδέλφους ύστερα από ειδική, κατά περίπτωση, απόφαση του Κ.Δ.Σ.

Άρθρο 10 (Διαχείριση)

 1. Η είσπραξη των χρηματικών πόρων της Ένωσης μπορεί να γίνεται με όποιο τρόπο ή μέσο κρίνει πρόσφορο το Κ.Δ.Σ.
 2. Οι καταβολές των δικαιωμάτων εγγραφής και η υποχρέωση συνδρομής εισπράττονται με τριπλότυπα αποδείξεων της Ένωσης. Τα χρήματα κατατίθενται σε γενικό λογαριασμό σε μία Τράπεζα και αναλαμβάνονται με δύο υπογραφές, Προέδρου ή Αντιπροέδρου και Γενικού Ταμία. Τα μετρητά που είναι στα χέρια του Ταμία δεν πρέπει να είναι περισσότερα από € 1000.
 3. Μέσα στο Δεκέμβριο κάθε έτους συντάσσεται και εγκρίνεται από το Κ.Δ.Σ. ο προϋπολογισμός εσόδων – εξόδων του επόμενου έτους και μέχρι τα τέλη του Ιανουαρίου συντάσσεται ο ισολογισμός και ο οικονομικός απολογισμός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΕΝΩΣΗΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 11

Όργανα της Ένωσης είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση,

β) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο,

γ) Η Εξελεγκτική Επιτροπή,

δ) Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Άρθρο 12

 1. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ένωσης. Έχει την ανώτατη εποπτεία και αποφασίζει τελικά για κάθε υπόθεση της Ένωσης και για κάθε θέμα, που κατά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού δεν ανήκει στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου της Ένωσης. Ιδιαίτερα δε:

α) Ελέγχει κα αποφαίνεται για τα πεπραγμένα του Κ.Δ.Σ.

β) Καθορίζει την ακολουθητέα γραμμή σε βασικά θέματα της Ένωσης, ύστερα από τις σχετικές εισηγήσεις του Κ.Δ.Σ.

γ) Εγκρίνει ή όχι το οικονομικό απολογισμό του Κ.Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτρο- πής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από κάθε ευθύνη.

δ) Αποφαίνεται επί τω αποφάσεων του Κ.Δ.Σ για την ίδρυση Περιφερειακών Τμημάτων.

ε) Εγκρίνει και τροποποιεί τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κ.Δ.Σ. και των άλλων Περιφερειακών Τμημάτων.

στ) Αποφασίζει για κάθε μορφή ένωσης με άλλους Συλλόγους Τεχνικών και για την προσχώρηση σε διεθνείς ενώσεις.

ζ) Εκλέγει κάθε δεύτερη τακτική σύνοδό του, πενταμελή (5μελή) Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με πέντε (5) αναπληρωματικά μέλη.

η) Αποφαίνεται σε δεύτερο βαθμό, με απλή πλειοψηφία των παρόντων, επί των πειθαρχικών αποφάσεων του Κ.Δ.Σ. ύστερα από άσκηση σχετικής έφεσης. Ειδικότερα για τη διαγραφή μέλους απαιτείται η πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των παρόντων.

θ) Τροποποιεί, αναμορφώνει ή συμπληρώνει το Καταστατικό της Ένωσης και αποφασίζει για την ενδεχόμενη διάλυση της.

 1. Σε περίπτωση μη έγκρισης από τη Γ.Σ. της λογοδοσίας του Κ.Δ.Σ. τούτο θεωρείται παραιτηθέν υποχρεούμενο να διενεργήσει εκλογές για την ανάδειξη νέου Κ.Δ.Σ. μέσα σε διάστημα τριών (3) μηνών. Κατά το διάστημα αυτό το Κ.Δ.Σ. εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντά του. Η μέρα προκήρυξης των εκλογών αυτών από την ημέρα διενεργείας τους δεν πρέπει ν’ απέχει το λιγότερο των δύο (2) μηνών.
 2. Την έναρξη της Γ.Σ. κηρύσσει ο Πρόεδρος της Ένωσης. Στη συνέχεια, αφού ερευνηθεί η ύπαρξη της καταστατικής απαρτίας χωρεί στην εκλογή του Προεδρείου της.

Άρθρο 13

 1. Η Γ.Σ. συγκαλείται στην Αθήνα ή όπου αλλού αποφασιστεί κατά την προηγούμενη σύνοδό της τακτικά μεν μια φορά το χρόνο, το μήνα Ιανουάριο, έκτακτα δε όποτε το αποφασίσει το Κ.Δ.Σ. ή υποβληθεί τέτοιο αίτημα από ταμειακά ενήμερα μέλη της Ένωσης, αριθμού ίσου με το 1/10 των εγγεγραμμένων μελών της. Στην αίτηση πρέπει να αναγράφονται απαραίτητα και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 2. Η μετά από αίτηση μελών συγκαλούμενη Γ.Σ., προκηρύσσεται από το Κ.Δ.Σ να πραγματοποιηθεί υποχρεωτικά μέσα σε 45 μέρες από της επομένης της υποβολής της αίτησης, με θέματα ημερησίας διάταξης μόνο όσα αναφέρονται στην αίτηση, η δε σχετική πρόσκληση αποστέλλεται στα Περιφερειακά Τμήματα και τα μέλη της εντός 10 ημερών.

Σε περίπτωση άρνησης του Κ.Δ.Σ. να συγκαλέσει τη Γ.Σ., τούτο συγκαλείται μετά από άδεια του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κατά τα διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, με πρόσθετο και πρώτο θέμα το της απαλλαγής του Κ.Δ.Σ. από τα καθήκοντά του ολόκληρου ή όσων από τα μέλη του παρεμπόδισαν τη σύγκληση της Γ.Σ.

 1. Η τακτική προκηρύσσεται μέσα στο Οκτώβριο κάθε χρόνου. Η έκτακτη Γ.Σ., που συγκαλείται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. προκηρύσσεται να πραγματοποιηθεί μέσα στον μεθεπόμενο μήνα από την προκήρυξή της.
 2. Στην προκήρυξη κάθε Γ.Σ. αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα που θα συζητηθούν, ο τόπος, η μέρα και η ακριβής ώρα έναρξή της, καθώς επίσης και τα στοιχεία της δεύτερης σύγκλησής της για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά τη πρώτη, υπό τον περιορισμό, ότι οι δύο ημερομηνίες δεν μπορούν να απέχουν μεταξύ τους περισσότερο από ένα επταήμερο.
 3. Εάν και κατά τη δεύτερη σύγκληση της Γ.Σ. δεν επιτευχθεί η προβλεπόμενη μειωμένη καταστατική απαρτία τότε συνέρχεται εκ νέου μετά από ένα μήνα τουλάχιστον και θεωρείται πρώτη. Στην περίπτωση αυτή, εάν πρόκειται να διεξαχθούν τακτικές γενικές εκλογές, τότε αυτές μετατίθενται, ώστε να απέχουν ένα μήνα τουλάχιστον από τη Γ.Σ. αυτή.

Άρθρο 14 (Απαρτία Γ.Σ.)

 1. Η Γ.Σ. της Ένωσης θεωρείται ότι έχει απαρτία, όταν παρευρίσκεται το ένα τρίτον συν ένα (1/3 + 1) των ταμειακώς ενημερωμένων μελών.

Όταν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση της Γ.Σ. συνέρχεται τούτη δεύτερη φορά σε νέα ημερομηνία, όπως ορίζεται στην § 4 του άρθρου 13 του Καταστατικού, οπότε θεωρείται ευρισκόμενη σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ¼ των μελών των ταμειακώς τακτοποιημένων.

Αν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 13 του παρόντος Καταστατικού.

 1. Κάθε μέλος της Ένωσης μπορεί να παρευρίσκεται στη Γ.Σ. μόνον αυτοπροσώπως.
 2. Εφ’ όσον συνεχίζεται η συνεδρίαση, τεκμήριο μη απαρτίας δημιουργείται μόνο με την υποβολή στο Προεδρείο ένστασης μη απαρτίας, υπογραφόμενη από μέλος της Ένωσης.
 3. Εάν μετά από έλεγχο διαπιστωθεί ότι πράγματι δεν υπάρχει απαρτία, διακόπτεται η συνεδρίαση και ξαναρχίζει μετά τη διαπίστωση απαρτίας. Οι αποφάσεις, που ελήφθησαν μέχρι του χρονικού τούτου σημείου, είναι έγκυρες.

Άρθρο 15 (Λήψη αποφάσεων απ’ τη Γ.Σ.)

 1. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων που απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και πάντοτε ύστερα από ψηφοφορία φανερή ή μυστική, ουδέποτε δια βοής.

Η φανερή ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση, είτε προβάλλοντας την ειδική κάρτα συνέδρου με ανάταση του χεριού.

Η μυστική ψηφοφορία γίνεται με ψηφοδέλτια.

 1. Για την τροποποίηση του Καταστατικού ή για κάθε μορφή σύνδεσης με άλλους Συλλόγους Τεχνικών και προσχώρησης σε Διεθνείς Ενώσεις, απαιτείται η Γ.Σ. να έχει απαρτία του ½ συν 1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 16 (Πορεία εργασιών Γ.Σ.)

 1. Αμέσως μετά την έναρξή της η Γ.Σ. εκλέγει τριμελές Προεδρείο, που κατευθύνει τις εργασίες του, αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους (Α και Β). Για την τήρηση των πρακτικών εκλέγονται Γραμματείς.
 2. Με απόφαση της η Γ.Σ. μπορεί να τροποποιήσει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης ή να δεχτεί τη προσθήκη σ’ αυτή και άλλων θεμάτων.
 3. Μετά το πέρας της Γ.Σ. τα πρακτικά καθαρογράφονται στο ειδικό βιβλίο από τους παραπάνω Γραμματείς και υπογράφονται από το Προεδρείο και τους Γραμματείς.

Άρθρο 17 (Προκήρυξη εκλογών για Κ.Δ.Σ.)

 1. Το Κ.Δ.Σ. της Ένωσης τρεις (3) μήνες πριν λήξει η διετής θητεία του υποχρεούται με εγκύκλιό του προς όλα τα Περιφερειακά Τμήματα να προκηρύξει εκλογές για ανάδειξη νέου Κ.Δ.Σ. Το διάστημα που μεσολαβεί από την προκήρυξη μέχρι τη διεξαγωγή των εκλογών δεν πρέπει να είναι μικρότερο του διμήνου.

Με την ίδια εγκύκλιο το Κ.Δ.Σ. γνωστοποιεί την ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.) καθώς και στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (Τ.Ε.Ε.) για να αναλάβουν το έργο τους.

 1. Εκλογές διεξάγονται κατά μήνα Μάρτιο κάθε δεύτερου έτους. Αν για οποιοσδήποτε λόγο η κατά μήνα Ιανουάριο οριζόμενη Γ.Σ. αναβληθεί, τότε και η διεξαγωγή των αρχαιρεσιών αναβάλλεται αντίστοιχα σε καμιά όμως περίπτωση πέραν της 30ης Μαΐου.

Άρθρο 18 (Εκλογικό σύστημα)

 1. Το εκλογικό σύστημα για την ανάδειξη των μελών του Κ.Δ.Σ. είναι απλή αναλογική με ψηφοδέλτια συνδυασμών υποψηφίων ή και μοναχικών υποψηφίων.
 2. Κάθε συνδυασμός υποψηφίων καταρτίζεται με έγγραφη δήλωση, υπογραφόμενη κατά σειρά επωνύμου, από τους αποτελούντες τον συνδυασμό υποψηφίους Συμβούλους, το σύνολο των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό 18. Στη δήλωση αυτή περιλαμβάνεται επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο.
 3. Από κάθε συνδυασμό υποψηφίων, ή από τους μοναχικούς υποψηφίους, εκλέγονται – με πρώτη κατανομή – τόσοι, όσο το πηλίκο που προκύπτει, διαιρώντας τα έγκυρα ψηφοδέλτια που έλαβε κάθε συνδυασμός ή μοναχικός υποψήφιος με το εκλογικό μέτρο˙ δηλαδή με τον αριθμό, που δίνει η σχέση σύνολο έγκυρων ψηφοδελτίων δια 9 (αριθμός μελών Κ.Δ.Σ.).

Εάν δεν συμπληρωθούν οι θέσεις του Κ.Δ.Σ. από την παραπάνω πρώτη κατανομή επακολουθεί δεύτερη, στην οποία μετέχουν και οι συνδυασμοί ή μοναχικοί υποψήφιοι, που ο αριθμός των έγκυρων ψηφοδελτίων τους δεν υπερβαίνει το εκλογικό μέτρο οπότε οι υπολειπόμενες θέσεις καταλαμβάνονται με τη σειρά των μεγαλυτέρων. Εάν συμβεί να υπάρχουν ίσα υπόλοιπα τότε:

α) Εάν ένας συνδυασμός έχει έδρα και ο άλλος δεν έχει, τότε την έδρα την παίρνει ο δεύτερος.

β) Εάν έχουν και οι δύο συνδυασμοί έδρες από την Α΄ κατανομή, την έδρα τη παίρνει αυτός με τα περισσότερες.

γ) Εάν έχουν ίσες έδρες και ίσα υπόλοιπα, τότε γίνεται κλήρωση από την Κ.Ε.Ε.

Άρθρο 19 (Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή)

 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή είναι το κεντρικό όργανο εποπτείας στη διενέργεια των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης. Αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, που, με πέντε αναπληρωματικά, εκλέγονται από κάθε δεύτερο τακτικό Συνέδριο με ψηφοδέλτια και το σύστημα των γενικών εκλογών. Συνέρχεται εντός 10 ημερών με ευθύνη του πλειοψηφίσαντος μέλους της του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και εκλέγει τον πρόεδρό της. Βρίσκεται σε απαρτία με τρία τουλάχιστον μέλη της.
 2. Η Κ.Ε.Ε. αναλαμβάνει την άσκηση των καθηκόντων της από την ημέρα που θα κοινοποιηθεί στον πρόεδρό της η προκήρυξη των εκλογών από το Κ.Δ.Σ.

Άρθρο 20 (Υποψηφιότητες και ανακήρυξή τους)

 1. Τριάντα μέρες πριν τις αρχαιρεσίες υποβάλλονται στην Κ.Ε.Ε. με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της Ένωσης οι δηλώσεις συνδυασμών υποψηφίων (ως η παράγραφος 2 του άρθρου 19) και οι υποψηφιότητες μεμονωμένων υποψηφίων για το αξίωμα του μέλους του Κ.Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.
 2. Η Κ.Ε.Ε. μετά τον έλεγχο των νομίμων προϋποθέσεων και της ταμειακής τακτοποίησης των υποψηφίων, ανακηρύσσει μέσα στο επόμενο πενθήμερο και με ιδιαίτερες καταστάσεις αναρτώμενες επί επταήμερο στο ταμπλό ανακοινώσεων των γραφείων της Ένωσης:

α) Τους συνδυασμούς των υποψηφίων.

β) Τους μεμονωμένους υποψηφίους.

Μετά την πάροδο του επταημέρου, και εφ’ όσον δεν ήθελε υποβληθεί ένσταση ή αντίρρηση, η ανακήρυξη καθίσταται οριστική.

 1. Σε περίπτωση υποβολής ένστασης κατά της παραπάνω ανακήρυξης, η Κ.Ε.Ε. αποφαίνεται σχετικά, τροποποιώντας ενδεχόμενα ή μη, με αιτιολογημένη απόφασή της, την αρχική ανακήρυξη, καθιστώντας την, έτσι, οριστική.

Τα εγγραφόμενα μέλη στο διάστημα προκήρυξης των εκλογών υποχρεούνται πέρα από την εγγραφή να καταβάλουν και μία ετήσια συνδρομή.

Άρθρο 21 (Τελική προετοιμασία εκλογών)

 1. Σύμφωνα με τη γενόμενη ανακήρυξη των υποψηφίων η Κ.Ε.Ε. εκτυπώνει τα ψηφοδέλτια καθενός των συνδυασμών υποψηφίων και καθενός των μοναχικών υποψηφίων σε όμοιες ακριβώς για όλους διαστάσεις. Οι υποψήφιοι καταχωρούνται στα ψηφοδέλτια σε ξεχωριστές στήλες για τα 2 όργανα (Κ.Δ.Σ., Ε.Ε.) με την αλφαβητική σειρά του επωνύμου τους, το οποίο συστοιχίζεται με το όνομα, το πατρώνυμο. Ακολούθως τα ψηφοδέλτια προωθούνται έγκαιρα στις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές.
 2. Οι φάκελοι που χρησιμοποιούνται, για το απόρρητο της ψηφοφορίας σφραγίζονται και μονογράφονται από τον Πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής.
 3. Τόσο ο Γενικός Ταμίας, όσο και οι ταμίες όλων των άλλων Π.Τ. έχουν ετοιμάσει εκλογικούς καταλόγους με την ταμειακή ενημερότητα των αντιστοίχων μελών κι’ αφού τους επικυρώσουν με την υπογραφή τους, τους παραδίνουν στους προέδρους των Εφορευτικών Επιτροπών μια εβδομάδα πριν τις εκλογές.

Άρθρο 22 (Διεξαγωγή αρχαιρεσιών)

 1. Οι αρχαιρεσίες διεξαγόμενες με καθολική μυστική ψηφοφορία την ίδια ημέρα σ’ όλη την Επικράτεια, αρχίζουν στις 8 το πρωί και τελειώνουν στις 8 το βράδυ, με δυνατότητα παράτασής τους, εφ’ όσον συνεχίζεται η προσέλευση ψηφοφόρων.

Η ψηφοφορία στα Περιφερειακά Τμήματα, εκτός Αττικής, διεξάγεται στις έδρες των Τμημάτων και στα Γραφεία των, ή σε τόπο που ορίζεται από την κάθε Τ.Ε.Ε.

Η ψηφοφορία στη Αττική διεξάγεται στα κεντρικά Γραφεία της Ένωσης ενώπιον της Κ.Ε.Ε.

Μέλη που δεν υπάγονται στο Π.Τ. ψηφίζουν στην Κ.Ε.Ε. με συστημένη επιστολή που πρέπει να φέρει ταχυδρομική σφραγίδα της τελευταίας εβδομάδας των εκλογών.

 1. Τόσο η Κ.Ε.Ε., όσο και οι Τ.Ε.Ε. μεριμνούν για την τήρηση της τάξης, εποπτεύουν, ώστε οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, με βάση τα μητρώα μελών και αποφαίνονται για κάθε αμφισβήτηση ή ένσταση, που θα υποβληθεί. Αν απουσιάζουν μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, οι αρχαιρεσίες διεξάγονται από τα υπόλοιπα.

3α. Ενστάσεις των υποψηφίων, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους ή των εκλογέων υποβάλλονται γραπτά στις Τ.Ε.Ε. ή για τα Τμήματα Αττικής στην Κ.Ε.Ε., καθ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της διαλογής. Η κάθε Εφορευτική Επιτροπή αποφαίνεται για ενστάσεις, που έχουν σχέση με την ψηφοφορία και τη διαλογή της δικαιοδοσίας της. Οι αποφάσεις της λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα οι ίδιοι ή με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό τους να παρευρίσκονται στην ψηφοφορία και τη διαλογή.

3β. Ενστάσεις που αφορούν το πρακτικό ανακήρυξης των εκλεγμένων – ως προς την ορθή καταμέτρηση των τελικών αποτελεσμάτων εκ των πρακτικών των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών – υποβάλλονται εντός 5νθημέρου από τη ανακήρυξη των εκλεγέντων. Η Κ.Ε.Ε. υποχρεώνεται να συνέλθει εντός 3ημέρου μετά το πιο πάνω 5νθήμερο και να αποφασίσει. Αφού αποφασίσει επί των ενστάσεων, την επομένη μέρα, η Κ.Ε.Ε. κάνει την οριστική ανακήρυξη των εκλεγέντων.

 1. Τα μέλη ψηφίζουν αυτοπρόσωπα στα εκλογικά κέντρα των Τμημάτων στα οποία ανήκουν.

Μέλη που προβλέπεται να βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας στην έδρα άλλου τμήματος από εκείνο στο οποίο ανήκουν, μπορούν να ψηφίσουν στην έδρα της έκτακτης παρουσίας τους, αφού φέρουν βεβαίωση της Εφορευτικής ότι διαγράφτηκαν από τον εκλογικό κατάλογο που είναι καταχωρημένα και επίσης βεβαίωση του Τμήματος τους, ότι είναι ταμειακά ενήμερα, την οποία καταθέτουν σαν δικαιολογητικό στην οικεία Τ.Ε.Ε., επιδεικνύοντας και την ταυτότητα μέλους.

 1. Μετά τον τερματισμό της ψηφοφορίας, ανοίγεται η ψηφοδόχος, καταμετρούνται οι φάκελοι και διαπιστώνεται αν ο αριθμός τους συμφωνεί με τον αριθμό της κατάστασης ψηφισάντων.

Εάν περισσεύουν φάκελοι, τότε παίρνονται στην τύχη τόσοι, όσοι οι πλεονάζοντες, και πριν ανοιχτούν καταστρέφονται.

Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια υπογράφονται από τον πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού αναγραφεί στο επάνω αριστερό σημείο τους ο αύξων αριθμός τους και στο επάνω δεξιό – ολογράφως – ο αριθμός των σταυρών προτίμησής που είναι σημειωμένοι δίπλα από τα ονόματα των υποψηφίων. Ακολουθεί η διαλογή των ψήφων και η σύνταξη – υπογραφή του πρακτικού εκλογής.

 1. Το υλικό της εκλογής (ψηφοδέλτια, καταστάσεις ψηφισάντων, ενδεχόμενες ενστάσεις με τις ε’ αυτών αποφάσεις της Τ.Ε.Ε., επικυρωμένα πρακτικά της εκλογής) σφραγίζονται μέσα σε δέμα και αποστέλλονται μέσα στις επόμενες δύο μέρες στον Πρόεδρο της Κ.Ε.Ε.

Στο αρχείο του τμήματος τηρούνται αντίγραφα πρακτικών των αρχαιρεσιών και των καταστάσεων των όσων ψήφισαν.

Άρθρο 23 (Ανακήρυξη επιτυχόντων)

 1. Η Κ.Ε.Ε. μέσα σε δέκα μέρες από τη μέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, προβαίνει στην κατάρτιση πίνακα συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων και στη σύνταξη πρακτικού με το οποίο ανακηρύσσει τα επιτυχόντα μέλη του Κ.Δ.Σ., της Κεντρικής Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου κατά συνδυασμό ή μεμονωμένους, με παράλληλη μνεία της σειράς των αναπληρωματικών μελών για καθένα επίσης συνδυασμό κλπ.
 2. Η Κ.Ε.Ε. περατώνοντας το έργο της, παραδίνει όλο το εκλογικό υλικό, μέσα σε 10 μέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων, στον πλειοψηφίσαντα σύμβουλο του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 24 (Κ.Δ.Σ. – Συγκρότηση)

 1. Η Ένωση διοικείται από 9μελές Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, εκλεγόμενο με ισάριθμους το πολύ αναπληρωματικούς συμβούλους ανά διετία, ύστερα από καθολική μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία, υπό των ταμειακώς ενήμερων μελών, των εχόντων δικαίωμα ψήφου, κατά τους ορισμούς του Νόμου και τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
 2. Μέσα σε 10 μέρες από την ανακήρυξη των επιτυχόντων:

α) Το Κ.Δ.Σ. συνέρχεται με φροντίδα του πλειοψηφίσαντος συμβούλου του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού.

β) Σε περίπτωση που το δεκαήμερο παρέλθει άπρακτο, τα μέλη του νεοεκλεγέντος Κ.Δ.Σ. συνέρχονται αυτοδικαίως , ύστερα από πρόσκληση υπογραφόμενη από πέντε τουλάχιστον μέλη του.

γ) Κατά την πρώτη συνεδρίαση, εκλέγονται ανάμεσά τους με απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Κ.Δ.Σ. και σε χωριστές μυστικές ψηφοφορίες, ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Γενικός Ταμίας, ο Ειδικός Γραμματέας.

δ) Αν κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν γίνει δυνατή η εκλογή για μερικές από τις ως άνω αρμοδιότητες, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία, για όσες αρμοδιότητες παραμένουν ακάλυπτες, σε δεύτερη συνεδρίαση του Κ.Δ.Σ., που συγκαλείται εντός οκτώ (8) ημερών από την πρώτη.

ε) Αν και κατά τη δεύτερη αυτή συνεδρίαση δε γίνει δυνατή η εκλογή για κάποια αρμοδιότητα, τότε συγκαλείται σε οκτώ (8) μέρες τρίτη συνεδρίαση, κατά την οποία όμως για πρώτη φορά απαιτείται απλή πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών του Κ.Δ.Σ.

 1. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Κ.Δ.Σ. από την αρμοδιότητά του, συμπληρώνεται από το Κ.Δ.Σ. με την ίδια πιο πάνω διαδικασία.
 2. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης αποχής μέλους του Κ.Δ.Σ. από τέσσαρες (4) συνεχείς και με απαρτία συνεδριάσεις του ή ύστερα από δώδεκα (12) απουσίες του – ανεξάρτητα σειράς – θεωρείται παραιτημένο.

Το αδικαιολόγητο ή μη της αποχής το κρίνει υποχρεωτικά το Κ.Δ.Σ. με μυστική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια μιας των δύο αμέσως επόμενων συνεδριάσεών του.

 1. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Κ.Δ.Σ., τούτο αντικαθίσταται από τον πρώτο επιλαχόντα του συνδυασμού στον οποίο ανήκε αυτός που αντικαταστάθηκε. Εάν πρόκειται περί μεμονωμένου υποψηφίου, τη θέση του την καταλαμβάνει ο υποψήφιος του συνδυασμού ο οποίος μετά τη Β΄ κατανομή παρέμεινε με το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο.

Άρθρο 25 (Κ.Δ.Σ. – Καθήκοντα και Λειτουργία του – Επιτροπές Εργασίας)

 1. Τα αξιώματα στο Κ.Δ.Σ. είναι τιμητικά και άμισθα. Το Κ.Δ.Σ. όμως έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, για κάποια μέλη του και για ορισμένο χρονικό διάστημα – το οποίο οπωσδήποτε δύναται να αναθεωρήσει το Κ.Δ.Σ. μετά από πρόταση οποιουδήποτε μέλους του – μηνιαία έξοδα παραστάσεως και κινήσεως.
 2. Το Κ.Δ.Σ. καλείται σε συνεδρίαση προ οκτώ (8) τουλάχιστον ημερών με πρόσκληση που περιέχει και τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, τακτικά μεν κάθε 20 μέρες με ευθύνη του Προέδρου, έκτακτα δε, όταν το ζητήσουν με αίτησή τους προς τον Πρόεδρο, τρεις (3) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Στην αίτηση αναγράφονται και τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.

Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου, το Κ.Δ.Σ. συγκαλείται με τα’ αναγκαστικά μέτρα που ορίζει ο Νόμος, οπότε, σαν πρώτο θέμα της Η.Δ., μπαίνει πρόταση μομφής κατά του Προέδρου.

 1. Το Κ.Δ.Σ. έχει απαρτία όταν παρευρίσκονται πέντε (5) τουλάχιστον Σύμβουλοι. Οι αποφάσεις παίρνονται με απλή πλειοψηφία τω παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό και με ψηφοφορία φανερή, πλην των περιπτώσεων εκλογής οργάνων και ειδικών εξαιρέσεων, που ορίζονται επίσης στο Καταστατικό, οπότε η ψηφοφορία είναι μυστική.

Αποφάσεις που πάρθηκαν ομόφωνα, αναθεωρούνται μόνο με ομοφωνία των παρόντων, εφ’ όσον ο αριθμός των είναι τουλάχιστον ίσος προς εκείνον της συνεδρίασης που πάρθηκε η αναθεωρούμενη απόφαση.

Λοιπές αποφάσεις, αναθεωρούνται μόνο, αν συγκεντρωθεί πλειοψηφία κατά μία τουλάχιστον ψήφο μεγαλύτερη εκείνης που δόθηκε αρχικά.

 1. Οι συνεδριάσεις του Κ.Δ.Σ. είναι δημόσιες για τα μέλη της Ένωσης. Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα λόγου, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Κ.Δ.Σ. Αν όμως υπάρχει σοβαρός λόγος και αποφασιστεί από τα 2/3 των μελών του Κ.Δ.Σ., η συνεδρίαση γίνεται μυστική.
 2. Το Κ.Δ.Σ. μπορεί να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις και για θέματα μη αναφερόμενα στην Η.Δ., έπειτα από πρόταση Συμβούλου εγκρινόμενη από το Κ.Δ.Σ.
 3. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζεται ο ειδικός Κανονισμός Λειτουργίας του Κ.Δ.Σ., που εγκρίθηκε από την πρώτη Γ.Σ. της Ένωσης και ο οποίος μπορεί να τροποποιηθεί με νεώτερη απόφαση της Γ.Σ.
 4. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να επιτευχθεί η πληρέστερη μελέτη των θεμάτων της Ένωσης ως και η ενεργοποίηση των μελών της προς υποβοήθηση του έργου του Κ.Δ.Σ., υποχρεούται το Κ.Δ.Σ. να συγκροτεί Επιτροπές Εργασίας.

Οι Επιτροπές διέπονται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας τους εγκρινόμενο από το Κ.Δ.Σ.

Σε κάθε Επιτροπή ορίζεται ένα μέλος του Κ.Δ.Σ. σαν υπεύθυνος λειτουργίας της και συγκέντρωσης των πορισμάτων της.

Στις συνεδριάσεις των Επιτροπών Εργασίας, που είναι πάγια καθορισμένες, εκτός από τα τακτικά βασικά μέλη τους, μπορεί να συμμετέχει και οποιοδήποτε άλλο μέλος της Ένωσης.

Άρθρο 26 (Προεδρείο)

Το Προεδρείο της Ένωσης είναι πενταμελές, αποτελούμενο από τον Πρόεδρο, το Αντιπρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα, το Γενικό Ταμία, τον Ειδικό Γραμματέα.

Άρθρο 27 (Καθήκοντα και αρμοδιότητες μελών Προεδρείου)

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί οπουδήποτε την Ένωση για όλες τις υποθέσεις της. Επίσης ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Ένωση σε κάθε δικαστήριο οποιασδήποτε δικαιοδοσίας και βαθμίδας. Η δικαστική όμως εκπροσώπηση της Ένωσης μπορεί να ανατεθεί και σε μέλος του Κ.Δ.Σ. με σύνταξη σχετικού πρακτικού του Κ.Δ.Σ.
 1. Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, απουσιάζοντα ή κωλυόμενο, με τα ίδια καθήκοντα και δικαιώματα. Παράλληλα έχει την ευθύνη για το συντονισμό και την αποτελεσματική λειτουργία των Επιτροπών Εργασίας και επίσης εισηγείται τη συγκρότησή τους. Ακόμα ο Αντιπρόεδρος, εισηγείται στο Κ.Δ.Σ. τα επί μέρους πορίσματα των Επιτροπών Εργασίας.
 2. Ο Γενικός Ταμίας κρατάει τα λογιστικά βιβλία της Ένωσης και έχει τη γενική υπευθυνότητα για τη διαχείριση της περιουσίας. Υποβάλλει τακτικά συνοπτική κατάσταση εσόδων – εξόδων στο Κ.Δ.Σ., κρατάει το ταμείο και υποχρεούται να καταθέσει σε Ελληνική Τράπεζα ποσά μεγαλύτερα από 100 €. Κάθε δαπάνη εγκρίνεται με απόφαση του Κ.Δ.Σ. Υπογράφει με τον Πρόεδρο τα εντάλματα πληρωμής. Οι καταθέσεις γίνονται στο όνομα της Ένωσης.

Συντάσσει και υποβάλλει προς επικύρωση στο Κ.Δ.Σ. τον Οικονομικό Προϋπολογισμό κάθε χρόνου, καθώς επίσης και τον αντίστοιχο ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνεται από ένα μέλος.

 1. Ο Γενικός Γραμματέας έχει την υπευθυνότητα όλης της Γραμματείας της Ένωσης. Κρατάει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Κ.Δ.Σ. και τηρεί τα βιβλία εκτός των διαχειριστικών, και το αρχείο της Ένωσης. Σε περίπτωση ταυτόχρονης απουσίας Προέδρου και Αντιπροέδρου, αναπληρώνει τον Πρόεδρο.

Σε περίπτωση δικής του απουσίας ή κωλύματος, αναπληρώνεται από τον Οργανωτικό Γραμματέα. Υπογράφει όλα τα εξερχόμενα έγγραφα μαζί με τον Πρόεδρο εκτός των εγγράφων διαχείρισης.

 1. Ο Ειδικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για τη σύνδεση του Κ.Δ.Σ. με τα Περιφερειακά Τμήματα της Ένωσης, διεκπεραιώνει την αλληλογραφία μ’ αυτά, ενημερώνει το Γενικό Γραμματέα για τα θέματα της αρμοδιότητάς του και αναπληρώνει το Γενικό Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας.

Όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από ένα μέλος.

Ο Ειδικός Γραμματέας έχει την ευθύνη για τη σύνδεση της Ένωσης με τις άλλες επιστημονικές οργανώσεις και συλλόγους, με τους συλλόγους των σπουδαστών και λοιπούς φορείς. Παράλληλα έχει την ευθύνη της οργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδριάσεων κλπ. της Ένωσης.

Άρθρο 28 (Εξελεγκτική Επιτροπή)

 1. Η Εξελεγκτική Επιτροπή, που αποτελείται από τρία (3) τακτικά μέλη με ισάριθμα αναπληρωματικά, εκλέγεται ταυτόχρονα με το Κ.Δ.Σ. με την ίδια εκλογική διαδικασία. Προεδρεύεται από το πρώτο πλειοψηφίσαν μέλος του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού. Ασκεί τον έλεγχο σε κάθε διαχειριστική πράξη του Κ.Δ.Σ., των υπηρεσιών αυτού και κάθε άλλης επιτροπής ή οργάνου της Ένωσης.
 2. Συνέρχεται μία φορά το χρόνο, 30 μέρες προ της τακτικής Γ.Σ., έκτακτα όσες φορές το κρίνει αναγκαίο. Στην τακτική συνεδρίασή της συντάσσει κατατοπιστική έκθεση για τη διαχείριση της Ένωσης, η οποία καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο και υποβάλλεται υποχρεωτικά για έγκριση στο Συνέδριο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Άρθρο 29 (Τροποποίηση)

Η τροποποίηση, συμπλήρωση ή αναμόρφωση του παρόντος Κανονισμού γίνεται από τη Γ.Σ. της Ένωσης μετά από παρέλευση διετίας απ’ την έγκρισή του. Στην περίπτωση αυτή η σύγκληση της Γ.Σ. προκηρύσσεται ως Καταστατική, η δε τροποποίηση κλπ. ενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 15 του παρόντος.

Άρθρο 30 (Διάλυση της Ένωσης)

 1. Για τη διάλυση της Ένωσης απαιτείται ειδική ψηφοφορία στην οποία λαμβάνουν μέρος όλα τα μέλη, εφαρμοζόμενης της διαδικασίας των εκλογών. Για τη λήψη της σχετικής απόφασης, πρέπει να ψηφίσουν τα μισά και πλέον μέλη και να υπάρξει πλειοψηφία των ¾ απ’ αυτά.

Η διάλυση προτείνεται ή με εισήγηση του Κ.Δ.Σ. ή με αίτηση, που υποβάλλονται σ’ αυτό από πεντακόσια (500) τουλάχιστον μέλη της Ένωσης, ταμειακά τακτοποιημένα, οπότε το Δ.Σ. υποχρεούται, όπως, εντός 4μήνου διεξάγει την απ’ το προηγούμενο εδάφιο προβλεπόμενη ψηφοφορία. Και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, τριάντα (30) μέρες προ της ψηφοφορίας το Κ.Δ.Σ. υποχρεούται ν’ αποστείλει σε όλα τα μέλη της Ένωσης, Έκθεση των λόγων που οδήγησαν στην εισήγηση διάλυσης και στη διεξαγωγή της σχετικής ψηφοφορίας, ή αντίγραφο της αίτησης που υποβλήθηκε, μαζί με σχετική δική του γνωμάτευση.

 1. Σε περίπτωση που εγκριθεί η διάλυση της Ένωσης, τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται όπου αποφασίσει η συνέλευση. Εάν όμως η διάλυση έγινε με σκοπό την ίδρυση άλλου συλλογικού οργάνου με τους ίδιους σκοπούς της Ένωσης, ή συγχώνευσης προς άλλο συλλογικό Όργανο που υπάρχει κατά το χρόνο της διάλυσής της, τα περιουσιακά της στοιχεία περιέρχονται στο όργανο τούτο.

Άρθρο 31 (Σφραγίδα της Ένωσης)

Η Ένωση έχει σφραγίδα κυκλική, που περιφερειακά φέρει την ονομασία της “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, στο κάτω μέρος τη χρονολογία ίδρυσης ήτοι 1981 και στο κέντρο, σε οριζόντια διάταξη το συντετμημένο Π.Ε.Τ.Ε.Τ. Οι σφραγίδες των Περιφερειακών Τμημάτων της Ένωσης, είναι κι’ αυτές κυκλικές και αναγράφουν, εκτός από την ονομασία “ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” και την συμπλήρωση του χαρακτηριστικού τοπωνυμίου της περιοχής του στο κέντρο