- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Κανονισμός λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας περιφερειακών τμημάτων της Π.Ε.ΤΕ.Τ.

Άρθρο 1.

1. Για να γίνει δυνατή η ενεργή συμμετοχή όλων των μελών της Ένωσης στη επιδίωξη και πραγματοποίηση των σκοπών της και για την καλύτερη οργάνωση και συνοχή της, ιδρύονται και λειτουργούν περιφερειακά τμήματα που αποτελούν τη λειτουργική τους διάθρωση με τοπική διοικητική αυτονομία. Τα Π.Τ. λειτουργούν ως αναπόσπαστα μέρη της Ένωσης με κοινό στόχο τους την πραγματοποίηση των σκοπών της, που τους επιδιώκουν με τα ίδια μέσα.

2. Περιφερειακά τμήματα ιδρύονται για κάθε Νομό ή Γεωγραφικό διαμέρισμα, με έδρα την αντίστοιχη πρωτεύουσα στα οποία υπάγονται τα μέλη που δραστηριοποιούνται σ’ αυτόν. Σε κάθε περίπτωση η ίδρυση Π.Τ. γίνεται μετά από απόφαση του Κ.Δ.Σ. ή μετά από αίτηση 10 μελών. Το Κ.Δ.Σ. τότε οφείλει να αποφασίσει εντός 10ημέρου. Σε περίπτωση άρνησης το θέμα παραπέμπεται στη πρώτη Γ.Σ.

Για συγχώνευση Π.Τ. απαιτείται σύμφωνη γνώμη των Γ.Σ., των Π.Τ. που επικυρώνεται από το Κ.Δ.Σ. και τη Γ.Σ. Η κατάργηση γίνεται μετά από απόφαση της Π.Γ.Σ. (Πανελλήνιας Γενικής Συνέλευσης) ή απόφαση του Κ.Δ.Σ. όταν μειωθεί ο απαραίτητος αριθμός λειτουργίας.

3. Η ιδρυτική απόφαση του Κ.Δ.Σ. για κάθε Π.Τ. ορίζει τριμελή προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή που προτείνεται από την αίτηση των μελών για ίδρυση Π.Τ. και που είναι υποχρεωμένη μέσα σε δύο μήνες από την κοινοποίηση της απόφασης, να εγγράψει στη δύναμη του Π.Τ. τα μέλη της Ένωσης, που υπάγονται σ’ αυτό, και να συγκαλέσει μέσα στο ίδιο χρονικό διάστημα Τοπική Γενική Συνέλευση για διεξαγωγή εκλογών προς ανάδειξη αιρετής Διοίκησής του.

Άρθρο 2.

1. Τα μέλη που ανήκουν στη δύναμη κάθε Π.Τ., συγκαλούμενα προς τούτο από τα Δ.Ε. κα όντας ταμειακά τακτοποιημένα αποτελούν τη Γ.Σ. του συγκεκριμένου τμήματος της Ένωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής στη Γ.Σ. έχει κάθε μέλος αμέσως μετά ην εγγραφή του.

Για να συμμετάσχει όμως στις αρχαιρεσίες εκλογής Διοίκησης του Τμήματος ή του Κ.Δ.Σ. το νεοεγγραφόμενο μέλος πρέπει να έχει υποβάλλει την αίτηση εγγραφής του δέκα ημέρες πριν από τις εκλογές. Η εκπλήρωση τω οικονομικών υποχρεώσεων των μελών είναι δυνατό να γίνει και κατά την μέρα της πραγματοποίησης της Γ.Σ. ή της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών.

2. Η τακτική Γενική Συνέλευση του Π.Τ. συγκαλείται υποχρεωτικά μία φορά το χρόνο πριν την τακτική Γ.Σ. της Ένωσης και έκτακτα, όποτε παραστεί ανάγκη σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

3α. Στην τακτική Γ.Σ. γίνεται:

α) Απολογισμός του έργου της Δ.Ε. του Τμήματος.

β) Οικονομικός Απολογισμός.

γ) Ενημέρωση τω μελών επί των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο.

δ) Αν η Γ.Σ. συμπίπτει με το χρόνο εκλογής για ανάδειξη Δ.Ε. του Τμήματος μπορεί να πραγματοποιηθεί όλη η διαδικασία για εκλογή Δ.Ε.

Επίσης μπορεί να γίνει ανάπτυξη θέσεων τω υποψηφίων για τυχόν επικείμενες γενικές εκλογές.

ε) Δια οποιοδήποτε άλλο θέμα αποφασίζει η Γ.Σ.

3β. Για την ανάκληση της Δ.Ε. του Τμήματος σε περίπτωση έγκρισης του έργου ή της μομφής της, απαιτείται η παρουσία του ½ τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Τμήματος και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

3γ. Σε περίπτωση ανάκλησης η Δ.Ε. του Τμήματος υποχρεούται να διενεργήσει εκλογές εντός μηνός για ανάδειξη νέας Δ.Ε.

4. Η Δ.Ε. κάθε Π.Τ. μπορεί όποτε κρίνει σκόπιμο ν’ αποφασίζει τη σύγκληση Γ.Σ., προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση τα θέματα, την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και την ημερομηνία της δεύτερης σύγκλησης για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας κατά την πρώτη. Η μεταξύ δύο ημερομηνιών απόσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 7 ημέρες.

Η πρόσκληση υπογραφόμενη από τον Πρόεδρο του Π.Τ. αποστέλλεται προς όλα τα μέλη του, διαβιβαζόμενη σ’ αυτά πριν 20 τουλάχιστον ημέρες από την οριζόμενη ημερομηνία Γ.Σ..

5. Υποχρεωτικά επίσης συγκαλείται έκτακτη Γ.Σ. απ’ τη Δ.Ε. κάθε Π.Τ. όταν υποβληθεί αίτηση από ταμειακά τακτοποιημένα μέλη αριθμού ίσου προς το ¼ τουλάχιστον των εγγεγραμμένων, όταν πρόκειται για τμήματα με λιγότερα από 200 μέλη ή αριθμού ίσου προς το 1/5 εάν το τμήμα έχει περισσότερα από 200 μέλη..

Για τμήματα που έχουν 400 έως 600 μέλη, η έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν υποβληθεί αίτηση από 150 μέλη ταμειακά τακτοποιημένα.

Στην περίπτωση αυτή η Γ.Σ. πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 20 ημέρες, με θέματα ημερησίας διάταξης μόνο όσα αναφέρονται στην αίτηση.

Εάν στο διάστημα αυτό η Δ.Ε. δε συγκαλέσει τη Γ.Σ. θεωρείται αυτόματα απαλλαγμένη από τα καθήκοντά της κι είναι υποχρεωμένη μέσα στις επόμενες 15 ημέρες να προκηρύξει εκλογές γι’ ανάδειξη νέας Δ.Ε., οι οποίες διενεργούνται οπωσδήποτε κατά τη διάρκεια του μεθεπόμενου, από την προκήρυξή τους, 30ημέρου.

Το Κ.Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει Γ.Σ. του Π.Τ. με θέμα αντικατάσταση της Δ.Ε. όταν αυτή δεν υλοποιεί το καταστατικό ή τον κανονισμό και δρα αντίθετα με τα συμφέροντα της Ένωσης.

6. Αυτόματα επίσης θεωρούνται απαλλαγμένες από τα καθήκοντά τους οι Δ.Ε. εάν δεν προκηρύξουν τις τακτικές Γ.Σ. μέσα στα χρονικά περιθώρια που ορίζονται από το καταστατικό οπότε είναι υποχρεωμένες – μετά την απαλλαγή τους – να διενεργήσουν εκλογές, όπως ακριβώς ορίζεται στην προηγούμενη παράγραφο.

7. Η Γενική Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παραβρίσκεται σ’ αυτή το μισό (½) τουλάχιστον των μελών του τμήματος. Όταν δεν επιτευχθεί απαρτία στην πρώτη Γ.Σ. τότε στη συγκαλούμενη, με αυτά ακριβώς θέματα, δεύτερη, αρκεί για την ύπαρξη απαρτίας να παραβρίσκεται το ένα τέταρτο (¼) του όλου αριθμού των μελών του τμήματος.

 • Για τα τμήματα που έχουν από 400 έως 600 μέλη, η δεύτερη Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία όταν παραβρίσκονται πάνω από 100 μέλη ταμειακώς τακτοποιημένα.

 • Για τα τμήματα που έχουν πάνω από 600 μέλη, η δεύτερη Γ.Σ. θεωρείται ότι έχει απαρτία ότα παραβρίσκονται πάνω από 150 ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

8. Πριν από κάθε συζήτηση πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης η Γ.Σ. εκλέγει τριμελές προεδρείο για τη διεύθυνση των εργασιών τα αποτελούμενο από Πρόεδρο και δύο Αντιπροέδρους (Α΄ και Β΄).

9. Οι αποφάσεις στις Γ.Σ. των Π.Τ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων (½ +1).

Άρθρο 3. (Διοικούσες Επιτροπές των Π.Τ.)

1. Κάθε Π.Τ. εκλέγει δική του Διοίκηση αποκαλούμενη Διοικούσα Επιτροπή με θητεία διετή.

Η άσκηση των καθηκόντων της διέπεται από τον παρόντα κανονισμό.

Οι διοικήσεις των Π.Τ. επιλαμβάνονται επί θεμάτων τοπικού χαρακτήρα.

2. Οι Διοικήσεις των Π.Τ. της Ένωσης είναι:

α) τριμελείς για τμήματα αριθμού μέχρι (30) μελών

β) πενταμελείς για τμήματα από (31) έως (100) μελών

γ) επταμελείς για τμήματα από (101) έως (400) μελών

δ) εννεαμελείς για περισσότερα από (401) μελών

3. Οι εκλογές για την ανάδειξη Δ.Ε. των Π.Τ. γίνονται υποχρεωτικά κάθε δύο χρόνια σε Γ.Σ. του τμήματος και με το κατά περίπτωση εκλογικό σύστημα όπως αναλύεται στο σχετικό άρθρο του καταστατικού.

3α. Η εκλογή της Δ.Ε. του Π.Τ. γίνεται από 3μελή εφορευτική επιτροπή η οποία εκλέγεται κατά την τακτική Γ.Σ. Ο πλειοψηφών είναι πρόεδρος της Ε.Ε. και οι άλλοι δύο μέλη της Ε.Ε.

3β Η Ε.Ε. μετά την εκλογή στέλνει έγκαιρα προς το Κ.Δ.Σ. επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικού με τα ονόματα των παρόντων μελών και των εκλεγέντων μελών για τη Δ.Ε. του Π.Τ.

4. Τα εκλεγέντα μέλη της Δ.Ε. μέσα σε έξι (6) μέρες μετά την εκλογή τους συνέρχονται με φροντίδα του πρώτου πλειοψηφίσαντος μέλους του πλειοψηφίσαντος συνδυασμού και συγκροτούνται σε σώμα.

Εάν το εξαήμερο παρέλθει άπρακτο, τα μέλη της νεοεκλεγείσης Δ.Ε. συνέρχονται αυτοδίδακτα ύστερα από πρόσκληση που υπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών της.

 • Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίασή της, Δ.Ε. συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της κα σε μυστικές χωριστές ψηφοφορίες κατά σειρά τον Πρόεδρο, τον Γραμματέα και τον Ταμία.Οι πενταμελείς και επταμελείς Δ.Ε. εκλέγουν επιπλέον και Αντιπρόεδρο και οι 9μελείς και Ειδικό Γραμματέα.
 • Η σύνθεση της Δ.Ε. κάθε Π.Τ. ανακοινώνεται με έγγραφο στο Κ.Δ.Σ. αμέσως μετά τη συγκρότηση σε σώμα.

5. Η Δ.Ε. κάθε Π.Τ. συνεδριάζει τακτικά μεν κάθε 20 ημέρες έκτακτα δε όποτε κρίνεται αναγκαίο με πρόσκληση απευθυνόμενη απ’ τον Πρόεδρό της

 • Στις συνεδριάσεις της υπάρχει απαρτία όταν είναι παρόντα δύο μέλη για τις τριμελείς, τρία για τις πενταμελείς, τέσσερα για τις επταμελείς, πέντε για τις εννεαμελείς.

 • Έκτακτα μπορεί να συγκληθεί Δ.Ε. και όταν το ζητήσουν τόσα μέλη της, όσα απαιτούνται για τη παραπάνω απαρτία. Στην περίπτωση αυτή στο έγγραφο πρέπει να αναγράφονται τα θέματα που α συζητηθούν και ο Πρόεδρος έχει την υποχρέωση να καλέσει τη Δ.Ε. μέσα σε 7 μέρες.

 • Σε περίπτωση άρνησης του Προέδρου, η Δ.Ε. συγκαλείται εντός 7μέρου, μετά από πρόσκληση που υπογράφεται από αριθμό μελών τουλάχιστον ίσο με αυτόν που απαιτείται για να ‘χει απαρτία με πρώτο θέμα μομφή κατά του Προέδρου της.

 • Οι συνεδριάσεις των Δ.Ε. των Π.Τ. είναι δημόσιες για τα μέλη της Ένωσης εκτός αν ειδικά αποφασίσει να είναι κλειστή η συνεδρίαση για ειδικό σοβαρό θέμα.Στις συνεδριάσεις αυτές τα μέλη παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα λόγου εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Δ.Ε.
 • Οι αποφάσεις των Δ.Ε. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών (½ + 1).

6. Τα Π.Τ. υποχρεούνται να αποστέλλουν ανά τρίμηνο αναφορά – ενημέρωση προ το Κ.Δ.Σ. με τα πεπραγμένα τους και το προβληματισμό τους, μαζί με το τρίμηνο οικονομικό απολογισμό του Τμήματος. Αντίστοιχες απόψεις διαβιβάζονται σ’ όλα τα Π.Τ. από το Κ.Δ.Σ.

Άρθρο 4. (Αρμοδιότητες μελών των Π.Τ.)

1. Ο Πρόεδρος της Διοίκησης κάθε Π.Τ. εκπροσωπεί στην περιοχή του το τμήμα για όλες τις υποθέσεις του. Την Ένωση εκπροσωπεί για ορισμένα θέματα μόνο μετά από ειδική εξουσιοδότηση του Κ.Δ.Σ.

 • Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Δ.Ε. και τις Γ.Σ. του τμήματος.
 • Υπογράφει κάθε έγγραφο που εντάσσεται στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του τμήματος και όλα τα έγγραφα διαχείρισης.
 • Αναφέρει στο Κ.Δ.Σ. της Ένωσης κάθε ενέργεια ή απόφαση της Δ.Ε. ή της Γ.Σ. του τμήματος.

2. Ο Αντιπρόεδρος κάθε Π.Τ. αναπληρώνει τον Πρόεδρο του τμήματος, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, σε όλες τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του.

Έχει την ευθύνη του συντονισμού και της σωστής λειτουργίας των επιτροπών εργασίας και εισηγείται την δημιουργία τους και τα πορίσματά τους.

3. Ο Γραμματέας υπογράφει μαζί με το Πρόεδρο κάθε έγγραφο εκτός των διαχειριστικών.

 • Τηρεί το Μητρώο των μελών του τμήματος κατά ειδικότητα κα αποστέλλει σχετικές καταστάσεις στο Κ.Δ.Σ. της Ένωσης.
 • Τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ.Ε. το αρχείο και τη σφραγίδα του τμήματος.
 • Προΐσταται των γραφείων του τμήματος και αναπληρώνει τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο, όταν κωλύονται ή απουσιάζουν.
 • Αναπληρώνεται από τον Ταμία.

4. Ο Ταμίας κάθε Π.Τ. παρακολουθεί την από του μέρους των μελών του τμήματος καταβολή της εισφοράς τους προς τη Ένωση αναφέροντας στο Κ.Δ.Σ. όσα καθυστερούν πέραν του χρόνου.

 • Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο του τμήματος τις εντολές πληρωμών, διαχειρίζεται τα χρηματικά ποσά του τμήματος, τηρώντας ειδικό βιβλίο ταμείου του.
 • Υποβάλλει ανά τρίμηνο ταμειακές καταστάσεις στο Γενικό Ταμία της Ένωσης και κάθε χρόνο τον οικονομικό απολογισμό και ισολογισμό του τμήματος.
 • Ο Ταμίας αναπληρώνεται από το Γενικό Γραμματέα ή τον Ειδικό Γραμματέα αν υπάρχει.

Άρθρο 5. (Εξελεκτικές Επιτροπές των Π.Τ.)

Η εξελεκτική Επιτροπή κάθε Π.Τ. είναι τριμελής με τρία αναπληρωματικά μέλη, εκλεγόμενη ταυτόχρονα με τη Δ.Ε. και με την ίδια εκλογική διαδικασία.

Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι ο έλεγχος της διαχείρισης και η υποβολή, στην τακτική κάθε χρόνο Γ.Σ. σχετικής έκθεσης.

Άρθρο 6. (Διαβουλεύσεις του Κ.Δ.Σ. με τα Π.Τ.)

1. Το Κ.Δ.Σ. σε κρίσιμα θέματα του κλάδου καλεί σε σύσκεψη τις Διοικήσεις των Π.Τ. και των κλαδικών Συλλόγων για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Η σύσκεψη έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα

2. Ανάλογα με τις περιπτώσεις, το Κ.Δ.Σ. καλεί και μερικότερες συσκέψεις των παραπάνω Διοικήσεων κατά μεγάλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας, επίσης προς ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων. Και αυτές οι συσκέψεις έχουν συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Άρθρο 7.

Τα μέλη της Ένωσης που βρίσκονται ή εργάζονται στο γεωγραφικό τμήμα όπου λειτουργεί περιφερειακό τμήμα της Ένωσης υποχρεούνται να συμμετέχουν στο Π.Τ. και αντίστροφα.

Άρθρο 8.

Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών της Ένωσης μπορεί να γίνει είτε απ’ ευθείας στην Ένωση είτε μέσω της Δ.Ε. του Π.Τ.

Το Π.Τ. κρατά το 20% των μηνιαίων εισφορών των μελών του και τα υπόλοιπα τα αποστέλλει στην Ένωση.