- Π.Ε.Τ.Ε.Τ. - https://petet.org.gr/pages -

Σε Φορείς του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα

Δημόσιος Τομέας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ε.Φ.Ε.Τ. [1]

Ε.Σ.Π.Ε.Τ.

Εθνικό Συμβούλιο Πολιτικής Ελέγχου Τροφίμων

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: –
ΑΝΑΠΛ.   ΜΕΛΟΣ: –

Ιδιωτικός Τομέας

ΙΝ.Ε.Α.Μ.

Ινστιτούτο Εκπαιδευτικών και Αναπτυξιακών Μελετών

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: –
ΑΝΑΠΛ.   ΜΕΛΟΣ: –